REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WWW.FLODO.COM.PL DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Flodo Łukasz Nowakowski 

  1. I. Postanowienia Ogólne
   1. 1.1 Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
    1. Cennik – dokument stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, określający wysokość i sposób naliczania opłat za Usługi świadczone przez Usługodawcę, znajdujący się na stronie www.flodo.com.pl/OfertaCenowa;
    2. Domena Google Apps – konto zakładane w Google Apps pozwalające na wykorzystanie Google Apps dla instytucji, firm i użytkowników prywatnych;
    3. Funkcjonalność flodo – zestaw funkcji zapewniających zarządzanie dokumentami zdefiniowane na stronie www.flodo.com.pl/funkcjonalnosc;
    4. Google Apps – zestaw narzędzi programistycznych w chmurze Google Apps pozwalających na zarządzanie usługami, tworzeniem oprogramowania, dostarczaniem oprogramowania do instytucji, firm i użytkowników prywatnych;
    5. Flodo Łukasz Nowakowski – firma z siedzibą w Bytkowie przy ul. Agrestowej 16, kod pocztowy 62-090, zarejestrowana pod numerem NIP 7661394560
    6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
    7. Polityka Prywatności – dokument, zawierający informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu;
    8. Profil – profil Użytkownika Serwisu, za pomocą którego korzysta on z Usług Serwisu;
    9. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez Flodo Łukasz Nowakowski;
    10. Rejestracja – procedura zakładania Profilu;
    11. Repozytorium – oprogramowanie zapewniające bezpieczne i trwałe przechowywanie Treści;
    12. Serwis – stworzony przez Usługodawcę serwis internetowy www.flodo.com.pl, dostępny na stronach internetowych www.flodo.com.pl podłączony do sieci Internet, za pomocą którego Usługodawca świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie;
    13. Treść – oznacza wszelkie dokumenty elektroniczne (pliki) zawierające tekst, obrazy graficzne, nagrania dźwiękowe, nagrania video i wszystkie inne formy danych służących do komunikacji, dający się zapisać, a następnie odczytać;
    14. Usługodawca – zdefiniowany jako Flodo Łukasz Nowakowski;
    15. Usługi – usługi, których zakres i rodzaj został zdefiniowany w punkcie II poniżej;
    16. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, zaakceptował jego treść oraz dokonał Rejestracji, w wyniku której został utworzony dla niego Profil Użytkownika i tym samym otrzymał on możliwość dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę;
    17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
    18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
   2. 1.2 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. 1.3 Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   4. 1.4 Rejestracja, złożenie zamówienia na Usługę lub uiszczenie opłaty dotyczącej Usługi oferowanej przez Usługodawcę jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu, innych ewentualnych regulaminów szczegółowych i promocyjnych oraz Cennika.
   5. 1.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych stosownych aktów prawnych.
  2. II. Rodzaje i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną
   1. 2.1 Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, przy użyciu Serwisu, a polegającą na udostępnianiu narzędzi do zarządzania Treściami umieszczonymi w Domenie Google Apps Użytkownika, z wykorzystaniem Repozytorium Google Docs/Drive działającym w Domenie Google Apps Użytkownika.
   2. 2.2 Usługodawca świadczy usługi w ramach wybranego abonamentu określonego na stronie www.flodo.com.pl/funkcjonalnosc.
  3. III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. 3.1 Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
   2. 3.2 Korzystanie z usługi za pomocą Serwisu jest odpłatne. Wysokość opłat i sposób ich naliczania określony jest w Regulaminie oraz Cenniku, stanowiącym integralną część Regulaminu. W pozostałym zakresie korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
   3. 3.3 Warunkiem skorzystania z Usługi jest utworzenie Profilu oraz posiadanie Domeny Google Apps.
   4. 3.4 Podmiot, który chce utworzyć swój Profil obowiązany jest dokonać Rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej https://flodo.com.pl/login/?action=register (formularz zgłoszeniowy). Warunkiem zaakceptowania przesłanego formularza i zakończenia procesu rejestracji w Serwisie jest podanie danych określonych w formularzu jako dane konieczne do rejestracji w Serwisie. Usługodawca ma prawo odmówić dokonania rejestracji Użytkownika, w przypadku nie podania wszystkich danych wskazanych w formularzu jako koniecznych do zarejestrowania się w Serwisie.
   5. 3.4 Usługa wykorzystuje Repozytorium Użytkownika zdefiniowane w Domenie Google Apps Użytkownika przeznaczone do przechowywania Treści. Użytkownik odpowiada za zapewnienie zasobów pod Repozytorium poprzez zarządzanie Google Apps wg Warunków korzystania zdefiniowanych na właściwych stronach Google Incorporation.
   6. 3.5 Usługa wykorzystuje zasoby Google Apps przydzielone w ramach Domeny Google Apps Użytkownikowi do realizacji Funkcjonalności flodo. Użytkownik odpowiada za zapewnienie zasoby poprzez zarządzanie Google Apps wg Warunków korzystania zdefiniowanych na właściwych stronach Google Incorporation.
   7. 3.6 Przy rejestracji w serwisie Użytkownik podaje swoje hasło i login, za pomocą których będzie mógł się logować w Serwisie i będzie identyfikowany przez Serwis jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu.
   8. 3.7 Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego hasła lub loginu osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontem Użytkownika używanych do uzyskania dostępu do Serwisu, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Usługodawca za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Usługodawcę, pod adresem biuro@dflodo.com.pl o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, o ile o przypadkach takich powziąłby wiadomość.
   9. 3.8 Wszystkie operacje po zalogowaniu się w Serwisie są automatycznie szyfrowane protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3., wykorzystującym klucz o długości 128 bitów lub większej. SSL jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy komputerami w Internecie. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza poprawność szyfrowanego połączenia.
   10. 3.9 Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. Użytkownikom nie wolno udostępniać swoich Profili innym Użytkownikom.
   11. 3.10 Profil Użytkownika umożliwia mu dokonywanie następujących czynności:
    1. dokonywanie zmian w stworzonym Profilu,
    2. przeglądanie dokumentów umieszczanych za pomocą Domeny Google Apps Użytkownika,
    3. definiowanie dokumentów umieszczonych za pomocą Serwisu,
    4. zmianę funkcjonalności oraz związanych z tym opłat abonamentowych Serwisu,
    5. (umieszczanie w Serwisie innych danych.
   12. 3.11 Dla Użytkowników Serwisu mogą być przewidziane inne usługi. Rodzaje i zakres tych usług będzie określony w odrębnych umowach.
   13. 3.12 Zabrania się:
    1. korzystania z Serwisu w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
    2. przekierowania lub udostępnienia Usługi osobom trzecim;
    3. prowadzenia usługi bazującej na Usłudze.
   14. 3.13 W szczególności, zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób, który może spowodować:
    1. bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych w Serwisie i poza nim;
    2. zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej Serwisu;
    3. spowodowanie zagrożenia dla korzystania, bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu;
    4. uszkodzenie, bądź zniszczenie integralności danych komputerowych.
   15. 3.14 Usługodawca podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych informacji.
   16. 3.15 Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych zawartych w Profilach Użytkowników w celu sprawdzenia czy treści te nie naruszają przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Czynności te nie mogą dotyczyć danych, do których Usługodawca nie ma wglądu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. IV. Odpowiedzialność
   1. 4.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub za trudności w dostępie do niego i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w związku z niezapisaniem/utratą informacji za pośrednictwem Serwisu.
   2. 4.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub innymi Użytkownikami przez Użytkowników przy pomocy Serwisu.
   3. 4.3 Korzystanie z Serwisu może być chwilowo przerwane lub wstrzymane. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji, ani zapewnień co do nieprzerwanego dostępu i korzystania z Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu wskutek jakichkolwiek utrudnień, w szczególności leżących po stronie Google Incorporation, dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, bądź poszczególnych jego funkcji. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.
   4. 4.4 Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawca informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana zawartości usług lub materiałów dostępnych w Serwisie oraz układu Serwisu, w dowolnym momencie, bez powiadomienia Użytkowników. Jakiekolwiek zakłócenie działania Serwisu na skutek prowadzenia tych czynności lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
   5. 4.5 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w związku z korzystaniem z informacji zawartych w tymże Serwisie.
   6. 4.6 Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Serwis przed działaniem wirusów lub innych szkodliwych elementów, każdego rodzaju. Usługodawca nie udziela żadnych zapewnień, że materiały i usługi zawarte na tej stronie internetowej są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, oraz że Serwis jest w pełni bezpieczny.
   7. 4.7 Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, zapewnia dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności o: możliwości otrzymania spamu, działaniu oprogramowania typu malware (w tym: wirusów komputerowych), robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowana (np. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), narażeniu na cracing lub phishing (łowienie haseł) oraz sniffing (niedozwolony podsłuch). Szczegółowa informacja na temat powyższych zagrożeń znajduje się na stronie www.flodo.com.pl/zagrozenia
  5. V. Warunki zawierania i wypowiadania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
   1. 5.1 Umieszczone na stronie internetowej Usługodawcy ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje czy też materiały reklamowe nie stanowią oferty, lecz są wyłącznie: zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji (rokowań), składania ofert lub zamówień albo zawarcia umowy w inny sposób. Ofertę formułuje Użytkownik za pośrednictwem formularza umieszczonego stronie internetowej Usługodawcy.
   2. 5.2 W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien wejść na stronę internetową Usługodawcy, a następnie dokonać wyboru Usługi oraz wybrać formę płatności podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Usługodawcy. W trakcie składania zamówienia Usługobiorca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych oraz w zakres wyboru Usług. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   3. 5.4 Oferta złożona przez Użytkownika w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
   4. 5.5 Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony, jeśli inny okres związania umową nie wynika z innych regulaminów szczegółowych lub regulaminu promocyjnego.
   5. 5.6 W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po upływie oznaczonego czasu, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze stron złoży drugiej stronie odpowiednie oświadczenie, przed upływem czasu oznaczonego.
   6. 5.7 Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie wskazane wyżej informacje.
   7. 5.8 Usługodawca zobowiązuje się do wykonania umowy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o zawarciu umowy.
   8. 5.9 Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą poprzez wypełnienie dostępnego formularza, obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, a następnie poprzez potwierdzenie wprowadzonych danych. W takim jednak przypadku Usługobiorca jest zobowiązany do: 1) zwrócenia Usługodawcy wydatków poczynionych przez niego w celu należytego wykonania Umowy; 2) uiszczenia na rzecz Usługodawcy części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom – jeżeli Usługa świadczona była odpłatnie; 3) naprawienia szkody – jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.
   9. 5.10 Umowa ulega ustaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Usługodawcę.
   10. 5.11 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniosła osoba trzecia w związku z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika.
   11. 5.12 Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
   12. 5.13 Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca natychmiast dezaktywuje login użytkownika i blokuje dostęp do Serwisu przy użyciu tego loginu. Ponowna Rejestracja przez Użytkownika wymaga zgody Usługodawcy.
   13. 5.14 W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik ma prawo bezpłatnego eksportu danych zgromadzonych na Profilu Użytkownika.
  6. VI. Opłaty
   1. 6.1 Płatności za Usługi są realizowane wg miesięcznych, kwartalnych albo rocznych abonamentów.
   2. 6.2 Abonament Użytkownika będzie automatycznie odnowiony po zakończeniu okresu rozliczeniowego chyba, że Użytkownik poinformuje o wstrzymaniu używania Usługi. Użytkownik będzie informowany o konieczności dokonania opłaty na 10 dni przed koniecznością uregulowania opłaty.
   3. 6.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo kasowania danych i blokady Profilu Użytkownikom, którzy zalegają z płatnościami powyżej 120 dni. W związku z blokadą działanie Usługi będzie wyłączone.
   4. 6.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia danych po upływie 120 dni braku aktywności. Usunięcie danych zostanie wykonane po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na 20 dni przed usunięciem danych. Dane profilu zostaną zapisane jako kopia zapasowa (backup).
   5. 6.5 Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Usługodawcy związaną z blokadą Profilu lub skasowaniem danych na skutek powyższych przyczyn.
   6. 6.6 Użytkownik akceptuje przesyłanie i udostępnianie faktur przez Usługodawcę w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym.
  7. VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
   1. 7.1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   2. 7.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@docDocu.pl oraz w formie pisemnej i w takim wypadku reklamacja powinna być przesłana na adres Usługodawcy, podany w niniejszym Regulaminie.
   3. 7.3 Reklamację można wnieść w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyny reklamacji. Usługodawca może pozostawić reklamację bez jej rozpatrzenia jeśli została wniesiona po upływie tego terminu.
   4. 7.4 Reklamacja powinna zawierać co najmniej login Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane informacje lub dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   5. 7.5 Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia lub jej uzupełnienia.
   6. 7.6 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail lub listem. W szczególnych wypadkach Usługodawca ma prawo wysłać odpowiedź w inny sposób.
   7. 7.7 Reklamacje z tytułu nieprawidłowości funkcjonowania Domeny Google Apps należy zgłaszać wyłącznie do Google Incorporation.
  8. VIII. Prawa własności intelektualnej
   1. 8.1 Wszystkie treści lub materiały zawarte na stronie internetowej Serwisu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ Serwisu oraz inne elementy są własnością Usługodawcy. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.
   2. 8.2 Korzystanie z zawartości, o której mowa w punkcie 1 powyżej, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone w Serwisie są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Serwisu nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków Handlowych pojawiających się na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie użycie Znaków Handlowych, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków Handlowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Usługodawca lub innych uprawnionych.
  9. IX. Polityka poufności. Ochrona danych osobowych
   1. 9.1 W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca oświadcza, iż nie ma technicznej możliwości wglądu, używania, reprodukowania, modyfikacji, dostosowania, publikacji, dystrybucji, czy też innej możliwości wpływu na Treść umieszczoną w Domenie Google Apps przez Użytkowników. Umieszczanie danych, a także ich administrowanie odbywa się na zasadach określonych przez Google Incorporation.
   2. 9.2 Usługodawca zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich przekazanych mu danych i do nie ujawniania tych danych chyba, że takie ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa. W szczególności do zachowania tajemnicy w stosunku do wszelkich informacji biznesowych, handlowych i organizacyjnych, które stanowią lub mogą stanowić tajemnicę handlową. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Google Incorporation związane z administrowaniem i przetwarzaniem danych osobowych.
   3. 9.3 Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna na stronie www.flodo.com.pl/politylkaprywatności
  10. X. Cookies
    Usługodawca, za pośrednictwem swojej strony internetowej, zapewnia Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego usługobiorcy. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie www.flodo.com.pl/politylkaprywatności
  11. XI. Postanowienia końcowe
   1. 11.1 Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.
   2. 11.2 Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do wprowadzenia nowego regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się co najmniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail (poczty elektronicznej) wysłanej na ostatni adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę, każdorazowo zawiadomić go o takiej zmianie i jej zakresie, umożliwiając zapoznanie się z treścią zmienionego lub nowego regulaminu. Zmiany nie powinny prowadzić do naruszenia istoty Umowy lub istotnych jej elementów.
   3. 11.3 Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
   4. 11.4 Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  12. XII. Kontakt
   1. 12.1 W przypadku pytań, czy uwag Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, czy polityki ochrony prywatności Usługodawcy, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres: biuro@flodo.com.pl albo office@flodo.com.pl
   2. 12.2 Kontakt z Usługodawcą możliwy jest również przez formularz kontaktowy www.flodo.com.pl/FormKontakt
   3. 12.3 Dla Klientów z wykupioną opcją wsparcia zostaną udostępnione dodatkowe kanały kontaktowe.